استفاده از نوشت افزارهای ایرانی حمایت از کارگران و ایجاد اشتغال است

سپاس
در حال انتقال به منبع خبر