1600 واحد صنعتی در خراسان رضوی راکد یا نیمه راکد هستند

فصل تجارت
در حال انتقال به منبع خبر