دومین تجاوز صهیونیست ها به دمشق طی کمتر از ۲۴ ساعت و واکنش سریع پدافند سوریه

در حال انتقال به منبع خبر