ماکرون برای کاهش تنش، با حسن روحانی گفت وگو کرد

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر