"زبینا" در بهمن ۱۸۴، دی ۱۷۶، آذر ۱۵۹ میلیارد ریال بوده و ۱۵۹۱ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه این عدد ۱۲۲۷ میلیارد ریال بود

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir