دو میلیون تن کاهش خرید گندم نسبت به سال گذشته داشته ایم

فصل اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر