ایستگاه فضایی بین المللی برای پذیرش گردشگران فضایی باز می شود

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر