روزنامه جمهوری اسلامی:یکی منبری بیسواد،یکی از علمای قم را به نداشتن درایت متهم کرد

9 صبح
در حال انتقال به منبع خبر