آلمان بازهم با فروش سلاح به عربستان موافقت کرد

واحد مرکزی خبر
در حال انتقال به منبع خبر