بذرکاری و نهالکاری در میاندشت جاجرم

 بذرکاری گیاهان مرتعی در پارک ملی ضامن آهو و میاندشت جاجرم در حال اجراست.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir