بازسازی مرمت سردهنه و خط انتقال روستا

شرکت ارتباط گستران هزاره
در حال انتقال به منبع خبر