اگر خرد داشته باشیم باید دشمن خود را بشناسیم/ آزموده را آزمودن خطاست

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر