غریب آبادی: در شرایط تحریم مذاکره نمی کنیم

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر