امکان صادرات نفت از شرق تنگه هرمز در پایان سال ۹۹

حلقه وصل
در حال انتقال به منبع خبر