نپیوستن به FATF خود تحریمی است

خبرگزاری مجلس
در حال انتقال به منبع خبر