نفت خودش از زندگی ایرانیان می رود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری