فروش کوله پشتی ۷۰۰۰۰۰ تومانی و دانش آموزانی ناتوان از پرداخت ۱۶ هزار تومان هزینه کتاب درسی!

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر