سقوط درخت در اثر طوفان در تهران (عکس)

عصر ایران
در حال انتقال به منبع خبر