علی مطهری: نه مجلس نه وزارت خارجه در جریان سفرهای دیپلماتیک به تهران نیستند

ساجدخبر
در حال انتقال به منبع خبر