تعداد درختان دره یاران عینالی به ۷ هزار اصله رسید

آیرال
در حال انتقال به منبع خبر