تذکر پلیس به آموزشگاه های رانندگی/ تاکید مجدد بر عدم شماره گذاری پراید از 99

فصل اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر