حمایت سیاسی از مشارکت دانمارک در ائتلاف دریایی در خلیج فارس کمرنگ شده است

راهبرد معاصر
در حال انتقال به منبع خبر