بخشی از بالا رفتن قیمت ارز ناشی از اجرای الزامات «FATF» بود

آوای نشاط
در حال انتقال به منبع خبر