جانسون: انعقاد توافق تجارت با آمریکا دشوار است

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر