دفن غیراصولی زباله در اطراف زهکش سلامت مردم را تهدید میکند / فرماندار نیمروز: پیگیر مسقف کردن کانال زهکش هستم

در حال انتقال به منبع خبر