سناتور آمریکایی: دولت ترامپ از افزایش تنش با ایران برای فروش سلاح به عربستان استفاده می کند

خرداد
در حال انتقال به منبع خبر