بی نتیجه پایان یافتن روز سوم مذاکرات میان امریکا و طالبان

تبریز امروز
در حال انتقال به منبع خبر