عدم همکاری برخی دستگاه های اجرایی برای صدور مجوزهای کسب و کار

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر