فولاد مبارکه آیینۀ تمام نمای کارِ ایمن و علمی

مدیر HSE فولاد مبارکه بیان داشت: شرکت فولاد مبارکه آیینۀ تمام نمای کارِ ایمن و علمی است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir