تامین اجتماعی فراگیر با برداشت از تامین اجتماعی تفاوت دارد

«تامین اجتماعی در مفهوم عام، براساس اصل ۲۹ قانون اساسی ایران، وظیفه‌ای حاکمیتی و برعهده دولت است اما تامین اجتماعی در مفهوم خاص، نهادی برآمده از پس‌انداز تاریخی طبقه کارگر و سازمانی غیردولتی و بین‌النسلی است که دولت حق تصرف و دست‌اندازی در آن را ندارد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir