ترامپ قمپز در می کند!/او یک قمار باز است؛ نه جنگجو

سراج24
در حال انتقال به منبع خبر