بیمقدار: آمریکا به دنبال مشروعیت بخشیدن به قُلدری های خود در دنیاست

الف
در حال انتقال به منبع خبر