فیلمی از انفجار بمب صوتی در زاهدان

الف
در حال انتقال به منبع خبر