اگر آمریکایی ها به تجاوز گری خود ادامه دهند، نیروهای مسلح ایران در مقابله با آنها برخوردی قاطع خواهند داشت

نوید تهران
در حال انتقال به منبع خبر