در نخستین برنامه کشف تهران رئیس شورای شهر در سال جدید؛ به یاد مشاهیر زاده ری نهال های سرو کاشته شد

در حال انتقال به منبع خبر