شرط ارائه خدمات بانکی با «رسید ثبت نام کارت ملی جدید»

اعتبار نیوز
در حال انتقال به منبع خبر