سهم صادرات از تسهیلات بانکی کشور، تنها ۲ درصد

الف
در حال انتقال به منبع خبر