خودکشی دختر ١٧سالە بە خاطر فقر مالی در سقز

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری