شریعتمداری: اعتراض حق کارگران است

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر