امکان جابجایی کانتینر از طریق راه آهن بین بنادر خرمشهر و امام فراهم شد

خوزستان آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر