گفتگو با مقام سازمان حمایت؛ چرا شوینده ها گران شدند؟

بشار نیوز
در حال انتقال به منبع خبر