سردار سلامی: ترامپ هیچ غلطی نمی تواند بکند

خوزستان آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر