قایق های سبک و صیادی از تردد در دریا خودداری کنند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری