امارات به این نتیجه رسیده که پیروزی در یمن ممکن نیست

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر