قانون مهمی که ماندن ناچو و یکی از میان لوکاس و ماریانو را قطعی می کند

مرجع خبری رئال مادرید
در حال انتقال به منبع خبر