ظریف: جنگ اقتصادی را با ملت ما آغاز کرده اند و هر روز با تبلیغات و نفرت پراکنی های آمریکایی ها مواجه هستیم - خطِ اعتدال

خط اعتدال
در حال انتقال به منبع خبر