ابلاغ بخشنامه کارت اعتباری به شبکه بانکی در هفته آینده،

در حال انتقال به منبع خبر