سرلشکر باقری: سامانه باور ۳۷۳ نسبت به نمونه آمریکایی پاتریوت موفق تر است

الف
در حال انتقال به منبع خبر