وزیر کار به گلستان سفر می کند

قابوس نامه
در حال انتقال به منبع خبر