سال آبی به پایان رسید؛ تهران در بارش کم آورد

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
در حال انتقال به منبع خبر